ComunN GÀidhealach an Òbain

Local Oban branch for An Comunn Gàidhealach

We are delighted to be holding the Oban Local Mòd as our usual event this year

A massive thanks to everyone who helped make this year’s local MOD in Oban such a resounding success.
It was so good to see the event back to full health again after the COVID years – with superb entries in terms of quality and quantity across all classes.
So, thanks to all organisers in the local committee, volunteer helpers, venue hosts – and, of course, to participants and the tutors, parents, family members and guardians for the dedication and support throughout the year. All of these elements combined to make a truly outstanding weekend.
Whilst special congratulations to those who were placed in competitions, everyone involved was a winner – without you all it simply couldn’t happen.
Thanks to Oban itself – unsurpassable as it bathed in early June sunshine all weekend. Let’s hope for the same when we host next year’s Royal National Mod.
Finally – best wishes to all the other local Mods taking place throughout the year and to the Paisley Royal National Mod in October.

Oban Local Mod

Mòd Sgìre an Òbain 2023 – Tapadh leibh!
Taing mhòr mhòr do gach neach a chuidich ann a bhith a’ dèanamh Mòd na bliadhna seo cho fìor shoirbheachail.
Bha e math fhèin a bhith a’ faicinn am Mòd againn air a dhol air ais chun an àbhaist as dèidh àm covid – le àireamh mhòr de dh’fharpaisich agus àrd-ìre de mhathas anns gach farpais.
Taing don chomataidh ionadail, saor-thagraichean, làthairean nam farpaisean – agus, gu dearbh, na farpaisich, oidean, pàrantan, teaghlaichean agus luchd-cùraim airson an dìlseachd is taic fad na bliadhna. Abair gun tàinig gach rud còmhla, a’ dèanamh cinnteach gun robh deireadh-seachdain air leth againn.
Meal-a-naidheachd air gach neach a ghlèidh duaisean agus a h-uile neach a ghabh pairt anns na farpaisean – as ar n-aonais cha bhiodh Mòd againn.
Taing do bhaile an Òbain fhèin – chan eil àite coltas ris leis a’ ghrian a’ deàrrsadh fad an deireadh-sheachdain, tràth san Ògmhios. Tha sinn an dòchas gum bidh an t-sìde mar sin nuair a thilleas am Mòd Nàiseanta Rìoghail don Òban an ath bhliadhna.
Mu-dheireadh, gach deagh dhùrachd gu na Mòdan ionadail eile a bhios a’ tachairt thairis air a’ bhliadhna seo agus gu Mòd Nàiseanta Rìoghail Phàislig anns an Dàmhair.

Comunn Gàidhealach an Òbain

info@comunngaidhealachanobain.co.uk

@cganobain